X-ray structure analysis  group
Russian
 
 
 
 
 
 

Staff:

Gatilov Yu.V.
Bagryanskaya  I.Yu.
Rybalova  T.V.
 


Spectrometers:

Bruker  X4  X-ray diffractometer

Syntex  P2  X-ray diffractometer
 

Web Master M.M. Shakirov   mmsh@nioch.nsc.ru
Last updated: 06 feb. 2001, 2005